Zdravá výživa Trnava
Fotografia zdravej výživy

Pravidlá ochrany súkromiaZákladné ustanovenia

Správcom webovej stránky je MUDr. Lívia Hronská, Hospodárska 6535/28, 917 01 Trnava.

V zmysle čl. 4 bod 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR”) a §5 písm. o) Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) je MUDr. Lívia Hronská v postavení Prevádzkovateľa

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú: MUDr. Lívia Hronská, Hospodárska 6535/28, 917 01 Trnava , IČO: 52187934, DIČ: 1026922435, kontakt +421948410269, e-mail: livia.hronska@yahoo.com.

V zmysle čl. 4 bod 1 Nariadenia GDPR a §2 Zákona Osobné údaje sú akékoľvek informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.


Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ prostredníctvom webovej stránky v rámci predzmluvného vzťahu spracúva nasledovné osobné údaje:
V rámci plnenia zmluvy spracúva Prevádzkovateľ aj nasledovné osobné údaje: adresa bydliska, dátum narodenia, rodné číslo (uzatvorenie zmluvy).
Údaje o zdravotnom stave dotknutej osoby spracúva výlučne na základe zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.


Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

V zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia GDPR a §13 ods.1 písm. b) Zákona je zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov:


Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
Po uplynutí doby nevyhnutnej archivácie Prevádzkovateľ získané osobné údaje vymaže.


Príjemcovia osobných údajov

Príjemcom osobných údajov poskytnutých prostredníctvom webovej stránky je Prevádzkovateľ (poskytovateľ služby).

Príjemcom osobných údajov poskytnutých v rámci plnenia zmluvy môžu byť okrem Prevádzkovateľa aj určení Sprostredkovatelia (napr. vedenie účtovníctva).

Príjemcom osobitných kategórií osobných údajov (údaje o zdravotnom stave) poskytnutých dotknutou osobou Prevádzkovateľovi na účely plnenia zmluvy je výlučne Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ nie je oprávnený poskytnúť tieto údaje tretej osobe, pokiaľ o tom nepožiada dotknutá osoba.


Cezhraničné spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ nerealizuje a ani v budúcnosti nezamýšľa realizovať prenos osobných údajov mimo územie Slovenskej republiky, ani mimo krajín EÚ/EAA a medzinárodným organizáciám.


Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba (teda Vy) má v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona nasledovné práva:
Vaše požiadavky týkajúce sa uvedených práv môžete zaslať Prevádzkovateľovi (kontaktné údaje v časti Základné informácie). V prípade, že odpoveď Prevádzkovateľa nepovažujete za akceptovateľnú a domnievate sa, že boli porušené Vaše práva, prípadne boli Vaše osobné údaje použité na iné účely, než na ktoré boli Vami poskytnuté, máte právo podať podnet/sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Podnet/sťažnosť môžete podať na uvedenú adresu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
+421 2 32 31 32 14


Pravidlá používania Cookies

Na našej webovej stránke nedochádza k spracúvaniu Cookies, ktoré by poskytovali nám alebo akémukoľvek tretiemu subjektu informácie o tom, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke alebo aby Vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktorý vychádza z Vášho správania na internete.

Používame iba funkčné a technické cookies, ktoré zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala.


Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu spracúvaných osobných údajov.

Správca prijal nevyhnutné technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov spracúvaných v písomnej podobe.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom má prístup iba Prevádzkovateľ, resp. ním poverené osoby.


Záverečné ustanovenia

S týmito podmienkami súhlasíte odoslaním otázky Prevádzkovateľovi v časti Kontakt. Zaškrtnutím políčka „Oboznámil som sa“ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá meniť (upravovať, dopĺňať) tak, aby vždy spĺňali požiadavky Nariadenia GDPR a Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18.02.2019.